Ciekawostki

Rola rodzica w życiu szkolnym swojego dziecka

Po co szkole są potrzebni rodzice? Istnieje wiele odpowiedzi, ale najszybciej przychodzi do głowy jedna odpowiedź – nauczycielom, jak i rodzicom zależy na rozwoju dziecka. Zapytajmy jednak siebie samych w jaki sposób my rodzice uczestniczą w życiu szkolnym dziecka? Następuje przy tym pytaniu długa cisza, bo oprócz kilku w roku szkolnym wywiadówek nic ze szkołą nas nie łączy. Mamy upragnioną demokrację, chcemy o wszystkim wiedzieć i sami decydować, a najbardziej jeśli w grę wchodzą nasze dzieci, które w szkole spędzają lwią część swojego życia.

Szkoły nie bardzo chcą współpracować z rodzicami, ani rodzice nie wiedzą jak mają się za tą współpracę zabrać, ponieważ uważają się za zbiór luźnych osób. Aby przekonać szkołę, że jednak warto z nami współpracować trzeba zmienić zasady wzajemnego współdziałania: patrzenie na siebie nie jak na obcych sobie ludzi, ale na zespół, który może razem dużo dobrego zrobić dla dzieci.

Najczęściej rodzina istniała dla szkoły, a rodzice pełnili w niej rolę drugorzędną, rolę klientów. Często traktowano ich jako tych, którzy mają wykonywać zalecenia nauczyciela – wychowawcy. Dla nich zarezerwowano zadania o charakterze pomocniczym, np. naprawę sprzętu, załatwianie środków finansowych, pomoc przy remontach.

Obecne zmiany w systemie edukacji ujawniły korzystne tendencje zachodzące w relacjach rodzice – szkoła. Ta ostatnia ukierunkowuje swoje działania na rodzinę która zapobiega o to, by kształcenie ich dzieci było efektywne i odbywało się w poczuciu bezpieczeństwa i wolności.

Aktywne włączenie rodziców do współpracy z nauczycielami jest bardzo ważnym elementem w procesie przemian, jakie dokonują się w systemie oświaty. Ażeby ta współpraca przynosiła oczekiwane rezultaty nie tylko rodzice, ale przede wszystkim nauczyciele muszą być świadomi zmiany stylu i charakteru działania. To dorośli tworzą dziecku dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Dlatego współpracy nauczyciela – wychowawcy z rodzicami powinna towarzyszyć troska o zaspakajanie jego aktualnych potrzeb i przyszłych losów dziecka. Rodzice powinni wspierać działania stymulujące wielostronny rozwój ucznia. Współpraca wychowawcy i rodzica pozwala wytyczyć cel w wychowaniu i nauczaniu oraz konsekwentnie dążyć do jego osiągnięcia. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie zaufania. Rodzice, którzy darzą opiekuna dziecka zaufaniem, mogą dostarczyć szeregu informacji o uczniu. Mogą także szczerze rozmawiać o pracy nauczyciela i szkoły, wyrażając swoje opinie.